Zapisy na seminaria magisterskie + zakresy

Od 27 września (poniedziałek), od godz. 10.00 rozpoczną się zapisy na seminaria magisterskie. 

Zapisy drogą mailową (dziennikarstwo@uni.lodz.pl) 

Promotorzy: 

 • prof. Mariusz Bartosiak 
 • prof. Tomasz Ferenc 
 • prof. Grażyna Habrajska 
 • prof. Marek Ostrowski 
 • prof. Jarosław Płuciennik 
 • prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz 
 • prof. Monika Worsowicz 

Każdy Promotor ma 8 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. 


ZAKRESY SEMINARIÓW MAGISTERSKICH:

prof. Mariusz Bartosiak 

Społeczne i komunikacyjne funkcje sztuki, sztuka w przestrzeni publicznej, sztuki performatywne w kulturze współczesnej, kształtowanie tożsamości w tekstach i praktykach kulturowych, korespondencje (i dialog) między sztuką, kulturą i nauką, komunikacja międzykulturowa 


prof. Tomasz Ferenc 

Seminarium obejmuje następujący zakres tematyczny: problematyka mediów (tradycyjne media, media elektroniczne, Internet), fotografia, kino dokumentalne, reklama (komercyjna, polityczna, społeczna), współczesne zjawiska kulturowe (kultura alternatywna, ruchy migracyjne, globalizacja), zagadnienia sztuki współczesnej 


prof. Grażyna Habrajska 

Prace magisterskie powstające na moim seminarium będą dotyczyły przede wszystkim zagadnień reklamy, public relations i promocji firmy. Wiązać się będą z analizą procesu powstawania przekazu reklamowego, kreowania wizerunku i jego elementów, scenariuszy komunikacyjnych, dyskursów i tekstów, perswazji, manipulacji, demagogii, propagandy itp. Studenci mogą zaproponować również własne tematy związane z kierunkiem studiów. 


prof. Marek Ostrowski 

 • Reklama: muzyka w reklamie, wywieranie wpływu 
 • Propaganda w systemach totalitarnych –  PRL, NRD, ZSRR 
 • Wizerunek medialny – także wizerunek medialny sportowców  
 • Zagadnienia etyki mediów 
 • Zjawiska kulturowego oddziaływania mediów 
 • Arcydzieła sztuki dziennikarskiej 
 • Adaptacje – teksty literackie w wymiarze medialnym 

prof. Jarosław Płuciennik 

1) charakterystyka współczesnych zjawisk kulturowych związanych z dziennikarstwem: 

 • historia i współczesność medialnych kampanii promocyjnych;  
 • współczesne formy subskrypcji w kulturze masowej (smartfony, iPhone, tablety, iPad); 
 • nowe formy dziennikarstwa: blogi, twitter, dziennikarstwo tabletowe i smartfonowe; 
 • kultura celebrycka; 
 • spiskowe teorie dziejów, rola dziennikarstwo w kreacji i ich  krytyce; fake-newsy i postprawda, propaganda państwowa państw autorytarnych; 

2) z teorii i praktyki dziennikarstwa: 

 • wywiad jako badanie jakościowe; 
 • dziennikarstwo wcieleniowe – teoria i praktyka; 
 • dziennikarstwo obywatelskie we współczesnej Polsce; 
 • dziennikarstwo popularnonaukowe; 
 • wolność słowa i wolność sumienia; 
 • kreacja światów w gatunkach dziennikarskich, twory pograniczne (Ryszard  Kapuściński, Mariusz Szczygieł dzienniki literacko-reportażowe); 
 • metafora w tekstach dziennikarskich; 
 • felieton i esej literacki; 
 • idea bezstronnego dziennikarstwa a postulat zaangażowania społecznego; 
 • związek informacji i rozrywki; infotainment; 
 • dziennikarstwo i tolerancja; 

3) z historii idei związanych z dziennikarstwem: 

 • dziennikarstwo jako czwarta władza; związek z trójpodziałem władz; 
 • narodziny dziennikarstwa i przestrzeni publicznej; 
 • rola satyry i humoru w gatunkach dziennikarskich; 
 • rola kawiarni jako przestrzeni publicznej i rozwoju czytelnictwa; 
 • narodziny krytyki literackiej – krytyka i krytycym dziś; pisarze krytycy: np. Bolesław Prus, Joseph Addison, Richard Steele, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”; 
 • nowoczesność, oświecenie, dziennikarstwo. 

prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz 

 1. Gatunki medialne (zwłaszcza nowomedialne, np. blogi, wideoblogi, memy, tweety…) 
 2. Wartości i wartościowanie w mediach  
 3. Wspólnoty komunikacyjne (kreowane za pośrednictwem mediów)  
 4. Kreowanie wizerunku medialnego osoby lub instytucji, np. uczelni, partii politycznej czy medium  
 5. Kreowanie obrazu świata w mediach / reprezentacja świata w mediach. 
 6. Analiza dyskurs medialnego na wybrany temat, w wybranych mediach; reakcje mediów na określone wydarzenie. 
 7. Sfera prywatna w przestrzeni publicznej (medialnej) 
 8. Polimodalność tekstu medialnego (kody komunikacji i relacje między nimi) 

Tematy prac magisterskich wymagać będą zawsze doprecyzowania teoretyczno-metodologicznego i konkretyzacji materiałowej. 

Do rozważenia są także propozycje zagadnień seminaryjnych i tematów prac zgłaszane przez Studentów.  


prof. Monika Worsowicz 

W ramach seminarium magisterskiego powstają prace związane tematycznie głównie z dziennikarstwem prasowym (np. gatunki wypowiedzi, dorobek wybranych autorów, edytorstwo prasowe) i retoryką dziennikarską (jako sztuką pisania i metodą badawczą), a także z rynkiem prasy (np. charakterystyki segmentów prasy, monografie poszczególnych tytułów), zawodem dziennikarza (np. współczesne procesy i zjawiska wpływające na jego praktykowanie), relacjami między dziennikarstwem i polityką (np. sylwetki dziennikarzy politycznych). 

Przykładowe typy prac: 

 • Zjawisko… na wybranych przykładach prasowych. 
 • Publicystyka prasowa X-a. 
 • Retoryka tekstów prasowych X-a. 
 • Obraz… w publicystyce (na wybranych przykładach). 
 • … w reportażu. 

Przykładowe zrealizowane prace: