Szanowni Państwo, etap centralny OWoM zostanie przeprowadzony zdalnie.

Wymagane jest, by opiekunowie pilnowali w szkole swoich uczniów w trakcie pisania testu, a sekretarze komisji okręgowych czuwać będą nad wszystkim w sposób zdalny (platforma Teams).

W związku z powyższym serdecznie prosimy opiekunów o podanie swoich adresów mailowych i przesłanie ich na adres: bogumila.fiolek@uni.lodz.pl. Zasady przeprowadzenia centralnego etapu OWoM wyznacza zapis regulaminu.


ZASADY przeprowadzenia testu etapu finałowego Olimpiady Wiedzy o Mediach

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 18.03.2021 r.

UWAGA: Harmonogram przebiegu finału Olimpiady Wiedzy o Mediach zostanie opublikowany na www.owm.edu.pl do dnia 04.03.2022 r.

 1. Test etapu finałowego oraz quiz dla Laureatów zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (narzędzi informatycznych), z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, zapewniających transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym oraz umożliwiających monitoring ich przebiegu.
 2. Zastosowane podczas komunikacji elektronicznej narzędzia informatyczne mają na celu weryfikację samodzielności Uczestników Olimpiady Wiedzy o Mediach w formie zdalnej.
 3. Wymogi techniczne.

Uczestnicy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich urządzeń umożliwiających odtworzenie aplikacji Testportal i wyświetlenie testu. Urządzenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny posiadać:

– dostęp do Internetu, o prędkości co najmniej 4 MB/s;

–  jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, MacOS, Android lub iOS,

– zainstalowaną przeglądarkę internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera lub Microsoft Edge – dwie ostatnie wersje albo – Internet Explorer 11+,

 1. Przystępując do etapu finałowego Olimpiady Wiedzy o Mediach Uczestnik jest zobowiązany do dysponowania sprawnym sprzętem wyposażonym w stosowne oprogramowanie, kamerę internetową i mikrofon. Podczas łączenia Uczestnik Olimpiady jest zobowiązany do umieszczenia sprzętu zapewniającego transmisję w czasie rzeczywistym dźwięku oraz obrazu ukazującego Uczestnika (widoczna cała, dobrze oświetlona twarz), jego otoczenie, stanowisko Uczestnika. Transmisja w czasie rzeczywistym następuje przy użyciu połączenia za pośrednictwem platformy ZOOM (quiz finałowy) lub innej (test finałowy – platforma zostanie wskazana przez koordynatora okręgowego). Uczestnik Olimpiady, dysponując odpowiednim łączem internetowym, przez cały czas trwania łączeń (test i quiz) zobowiązany jest zapewnić nieprzerwane połączenie poprzez wskazaną platformę internetową. Obraz i dźwięk może być rejestrowany i archiwizowany.

TEST FINAŁOWY

 1. Test etapu finałowego zostanie zrealizowany z wykorzystaniem platformy Testportal.
 2. W dniu finału (18.03.2022r.) Uczestnik danego okręgu połączy się (z placówki szkolnej) z Koordynatorem okręgowym poprzez wskazaną platformę. Łączenie to musi nastąpić w czasie 8:30-8:40. Link do połączenia z komitetami okręgowymi Uczestnicy otrzymają od koordynatorów okręgowych do 12.03.2022 r. do godz. 12 (ewentualne braki muszą być zgłoszone koordynatorom okręgowym do 13.03.2022 r. do godz. 15).
  W sytuacjach losowych, uniemożliwiających wypełnienie powyższych zasad, prosimy kontakt mailowy z sekretarzem OWM dr. Mariuszem Włodarczykiem, mariusz.a.wlodarczyk@gmail.com.

Przed rozpoczęciem testu, po zalogowaniu się Uczestników, Koordynator okręgowy sprawdza obecność i tożsamość zdających, którzy zobowiązani są do okazania legitymacji szkolnej lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość.

Podczas trwania testu, mikrofon Uczestnika powinien być wyłączony, a jego włączenie może nastąpić na zarządzenie Koordynatora okręgowego lub w szczególnych przypadkach przez Uczestnika (np. w przypadku konieczności zgłoszenia przez niego ewentualnych problemów technicznych).

Test finałowy formie zdalnej na platformie Testportal rozpocznie się 18.03.2021 r. o godz. 9:00. Link do testu finałowego Uczestnicy otrzymają do dnia 16.03.2022 do godz. 15:00. W przypadku nieotrzymania informacji mailowej z linkiem do testu prosimy o kontakt do dnia 17.03.2022 do godz. 9:00 (dr Mariusz Włodarczyk, sekretarz OWM, mariusz.a.wlodarczyk@gmail.com).

UWAGA! Link do platformy Testportal jest indywidualnym łączem Uczestniczki/Uczestnika. Nie wolno go przekazywać, a przekazanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

TEST PRÓBNY

 1. UWAGA: 15.03.2022 r. o godz. 18:50 będzie mieć miejsce połączenie próbne Uczestników z koordynatorem okręgowym (link Uczestnicy otrzymają mailowo odko ordynatorów okręgowych), a następnie o godz. 19:00 Uczestnicy połączą się z platformą testową Testportal.
  Link do testu próbnego na platformie Testportal Uczestnicy otrzymają do dnia 14.03.2022 do godz. 15:00. W przypadku nieotrzymania informacji mailowej z linkiem do testu prosimy o kontakt do dnia 15.03.2022 do godz. 9:00 (dr Mariusz Włodarczyk, sekretarz OWM, mariusz.a.wlodarczyk@gmail.com).
  UWAGA! Link do platformy Testportal jest indywidualnym łączem Uczestniczki/Uczestnika. Nie wolno go przekazywać, a przekazanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

 

QUIZ FINAŁOWY

 1. Po zalogowaniu się Uczestnika quizu finałowego, 15 minut przed rozpoczęciem quizu, członkowie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Mediach sprawdzą tożsamość Uczestnika, który zobowiązany jest do okazania legitymacji szkolnej lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość.
 2. Zasady quizu zostaną przedstawione po zalogowaniu wszystkich Uczestników-Laureatów.
 3. Jeżeli w trakcie połączeń dojdzie do zerwania połączenia wideo z Uczestnikiem, stosownie do okoliczności, Koordynator okręgowy w porozumieniu z Komitet Głównym mogą:
 4. a) po przywróceniu połączenia, w przypadku:

–  testu – kontynuować test,

– quizu – kontynuować quiz;

 1. b) wykluczyć Uczestnika w przypadku nieobecności dłuższej niż 2 minuty.
 2. Komitet Główny w porozumieniu z Koordynatorami poszczególnych okręgów mogą wykluczyć Uczestnika, który podczas łączeń (test i quiz):
 3. a) naruszy obowiązki określone niniejszymi ZASADAMI, w szczególności wskazane w pkt. 4;
 4. b) korzysta z pomocy innej osoby, otwiera inne aplikacje lub programy, niż służące do wypełnienia testu oraz w quizie, udostępnia pulpit innym osobom, korzysta z innych środków komunikacji elektronicznej, niż przewidziane do przeprowadzenia łączeń;
 5. c) korzysta z materiałów pomocniczych;
 6. d) zakłóca przebieg testu i/lub quizu.
 7. Kwestie porządkowe, które nie zostały uregulowane niniejszymi ZASADAMI, a pojawiające się podczas łączeń (test i quiz), podlegają rozstrzygnięciu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Mediach.
 8. Uczestnicy podczas testu i quizu zobligowani są do przestrzegania zasad uczciwości i rzetelności. Podczas łączeń Uczestnicy nie mogą posługiwać się niedozwolonymi materiałami, porozumiewać się z innymi osobami, bezpośrednio lub za pomocą środków komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej, uzyskiwać w inny niedozwolony sposób informacji potrzebnych do rozwiązania zadań. Naruszenie wskazanych zasad może stanowić podstawę wykluczenia.

Organizacja quizu finałowego

Część I

 1. Część ustna olimpiady ma formę quizu składającego się z trzech etapów, przeprowadzanych na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.
 2. W etapie pierwszym bierze udział 12 uczestników wyłonionych po teście pisemnym. Przed rozpoczęciem zawodów przewodniczący jury losuje numery, które oznaczać będą kolejność udzielania odpowiedzi przez poszczególnych uczestników.
 3. Prowadzący odczytuje poszczególnym uczestnikom pytania dwuczłonowe (z podpowiedzią, 2 rundy po 12 pytań). Po przeczytaniu pierwszej części pytania uczestnik ma 10 sekund na udzielenie odpowiedzi. Czas liczy się od momentu, gdy prowadzący kończy czytać pytanie. Jeżeli uczestnik odpowie poprawnie, uzyskuje 10 punktów. Może jednak w tym czasie poprosić o podpowiedź. Po przeczytaniu drugiej części pytania (podpowiedzi) uczestnik ma kolejne 10 sekund na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli odpowie poprawnie, uzyskuje 5 punktów. Liczy się tylko pierwsza odpowiedź udzielona w regulaminowym czasie.
 4. W ciągu I i II części każdy z uczestników dysponuje trzema „szansami”, które pozwalają mu grać dalej nawet w razie błędnej odpowiedzi. Jeśli uczestnik udzieli nieprawidłowej odpowiedzi, traci jedną „szansę”.
 5. Do drugiej części przechodzą wszyscy uczestnicy.

Część II

 1. W drugiej części prowadzący zadaje pytanie osobie, dla której wylosowano numer 1. Jeśli uczestnik odpowie prawidłowo, ma prawo wyznaczenia osoby odpowiadającej na kolejne pytanie – uczestnik może wyznaczyć siebie lub wskazać innego gracza. Jeśli uczestnik nie odpowie prawidłowo, pytanie zadaje się kolejnej osobie, aż do skutku tzn. uzyskania prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Dopiero osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi, ma prawo wskazania (pytanie “na siebie” lub dla innego gracza).
 2. Za odpowiedź prawidłową uczestnik otrzymuje 10 punktów. Jeśli udzieli nieprawidłowej odpowiedzi, traci kolejną „szansę”. W chwili, w której uczestnik straci ostatnią „szansę”, odpada z gry.
 3. Taka rozgrywka trwa do momentu, gdy w grze zostanie tylko trzech uczestników (zachowujących co najmniej po jednej „szansie”) lub do wyczerpania puli 50 pytań.
 4. Jeśli po wyczerpaniu puli pytań w grze pozostaje więcej niż trzech zawodników, do części III przechodzi trzech zawodników z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli pomiędzy graczami jest remis i nie ma możliwości wyłonienia trzech zwycięzców, przeprowadzana jest dogrywka. Dogrywka polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania otwarte, zadane przez jury. Uczestnik losuje numer pytania. Uczestnik ma na odpowiedź 10 sekund. Osoba, która udzieli błędnej odpowiedzi, odpada z rozgrywki. Dogrywka toczy się do momentu wyłonienia trzech graczy, którzy wchodzą do finału.
 5. Oszczędzone „szanse” zamieniane są na punkty w kolejnym etapie. Jedna „szansa” to 10 punktów.

Część III

 1. Finał rozgrywa się w gronie trzech uczestników. Odpowiadają oni na 15 pytań otwartych czytanych przez prowadzącego. W trzeciej części prowadzący zadaje pytanie osobie, dla której wylosowano najniższy numer. Jeśli uczestnik odpowie prawidłowo, ma prawo wyznaczenia osoby odpowiadającej na kolejne pytanie – uczestnik może wyznaczyć siebie lub wskazać innego gracza.
 2. Za odpowiedź prawidłową uczestnik otrzymuje kolejne 10 punktów. Jeśli udzieli nieprawidłowej odpowiedzi, traci 10 punktów. Zwycięzcą olimpiady jest ten zawodnik, który po III części będzie miał największą liczbę punktów.
 3. Lista rankingowa pozostałych uczestników finału Olimpiady (miejsca 4-12) układana jest zgodnie z kolejnością odpadania zawodników z gry (najniżej jest ten, kto odpadł jako pierwszy).
 4. W sytuacjach wątpliwych decyzję podejmuje obecne na miejscu jury.

 

Ważne terminy

 • Do 12.03.2022 r. do godz. 12.00 koordynatorzy okręgowi prześlą na adresy mailowe Uczestników link do łączenia próbnego (15.03.2021), który jednocześnie będzie linkiem do łączenia z koordynatorem okręgowym w dniu finału (18.03.2021).
 • 03.2021 godz. 18:50 – próbne łączenie Uczestników z koordynatorami okręgowymi. Linki do łączenia zostaną przesłane mailem przez koordynatorów okręgowych.
 • 03.2021 godz. 19:00 Test próbny na platformie Testportal.
  Link do testu próbnego na platformie Testportal Uczestnicy otrzymają do dnia 14.03.2022 do godz. 15:00. W przypadku nieotrzymania informacji mailowej z linkiem do testu prosimy o kontakt do dnia 15.03.2022 do godz. 9:00 (dr Mariusz Włodarczyk, sekretarz OWM, mariusz.a.wlodarczyk@gmail.com).
  UWAGA! Link do platformy Testportal jest indywidualnym łączem Uczestniczki/Uczestnika. Nie wolno go przekazywać, a przekazanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
 • 03.2021 godz. 8:30-8:40 łączenie Uczestników z koordynatorami okręgowymi. O godzinie 8:40 wszyscy Uczestnicy danego okręgu powinni być połączeni z koordynatorami. Linki do łączenia zostaną przesłane mailem przez koordynatorów okręgowych.
 • 03.2021 godz. 9:00-10:00 Test finałowy na platformie Testportal.
  Link do testu finałowego Uczestnicy otrzymają do dnia 16.03.2022 do godz. 15:00. W przypadku nieotrzymania informacji mailowej z linkiem do testu prosimy o kontakt do dnia 17.03.2022 do godz. 9:00 (dr Mariusz Włodarczyk, sekretarz OWM, mariusz.a.wlodarczyk@gmail.com).

 


Osoby zakwalifikowane do etapu centralnego:

 1. Jankowski Dawid
 2. Czapnik Marcin
 3. Szydziak Alicja
 4. Kępa Maciej
 5. Nowińska Katarzyna
 6. Wiśniewski Michał
 7. Straszewska Wiktoria
 8. Kowalczyk Małgorzata
 9. Antczak Julia
 10. Olczyk Wiktoria

Zakwalifikowani do II etapu OWoM

1. Dominika Kozioł (Sieradz)
2. Aleksandra Dudniczak (Tomaszów Mazowiecki)
3. Bianka Kucińska (Tomaszów Mazowiecki)
4. Julia Antczak (Kutno)
5. Marcin Czapnik (Tomaszów Mazowiecki)
6. Rafał Ciepłuch (Sieradz)
7. Natalia Wróbel (Radomsko)
8. Magdalena Puławska (Sieradz)
9. Wiktoria Rychlik (Sieradz)
10. Katarzyna Nowińska (Sieradz)
11. Małgorzata Kowalczyk (Radomsko)
12. Dominika Musiał (Radomsko)
13. Wiktoria Sobieraj (Radomsko)
14. Wiktoria Olczyk (Radomsko)
15. Maciej Kępa (Radomsko)
16. Wiktoria Straszewska (Radomsko)
17. Patrycja Rudzka (Radomsko)
18. Agnieszka Bryl (Radomsko)
19. Katarzyna Flaszka (Radomsko)
20. Michał Wiśniewski (Radomsko)
21. Alicja Szydziak (Radomsko)
22. Kinga Frymus (Radomsko)
23. Dawid Jankowski (Sieradz)
24. Oliwia Milczarek (Sieradz)

Uwaga!

II etap olimpiady odbędzie się zdalnie ze względu na pandemię i brak możliwości przeprowadzenia testu stacjonarnie w ośrodkach akademickich. Dalsze informacje niebawem. Pozdrawiam i gratulujemy!


KALENDARIUM

 • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2021 r.
 • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 12 listopada 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 26 listopada 2021 r.
 • 17 grudnia 2021 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
 • 18-19 marca 2022 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

Organizatorzy proszą o podanie dokładnych i wyraźnie napisanych adresów mailowych, telefonów kontaktowych i nazwisk opiekunów uczestników.