Studentki i studenci – dołączcie do Narodowej Reprezentacji Akademickiej!

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

serdecznie zachęcam Was do zgłaszania się do III edycji programu Narodowa Reprezentacja Akademicka, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zajęcia w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej prowadzone będą w ramach indywidualnego toku nauczania, dostosowanego do Waszych planów treningowych i kalendarza zawodów. Jeśli jesteście aktywnymi sportowcami, pomożemy Wam studiować i rozwijać jednocześnie Waszą karierę sportową. Zgłaszajcie się do piątku 14.01.2022!

Do programu NRA mogą zgłaszać się studenci-sportowcy przygotowujący się do letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpiady lub Igrzysk Głuchych.

Poza tym, studentki i studenci muszą spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • być medalistą Igrzysk Olimpijskich lub igrzysk europejskich, lub mistrzostw świata seniorów, lub mistrzostw Europy seniorów w sportach olimpijskich; a w przypadku osób z niepełnosprawnością – medalistą igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw świata, lub mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich; w przypadku osób niedosłyszących – medalistą igrzysk głuchych lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy głuchych w sportach objętych programem igrzysk głuchych;
 • znajdować się w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2;
 • być medalistą uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – do ukończenia 30. roku życia;
 • posiadać aktualną międzynarodową klasę mistrzowską (MM) – do ukończenia 30. roku życia;
 • posiadać aktualną klasę mistrzowską (M) – do ukończenia 30. roku życia.

Zainteresowanych, spełniających powyższe wymagania, zapraszamy do kontaktu (do piątku 14.01.2022) ze mną – Dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ – mgr Leszkiem Piąstką – na adres mailowy leszek.piastka@uni.lodz.pl lub o kontakt telefoniczny 721 456 423.

Studenci proszeni są również o nadesłanie skanu zaświadczenia o posiadanej aktualnie klasie sportowej wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy.

 

                                                                Z serdecznymi pozdrowieniami,

                                                               mgr Leszek Piąstka

                                                                Pełnomocnik Rektora ds. Programu

Narodowa Reprezentacja Akademicka

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ

Rekrutacja studentów do projektu tutoringowego

Zapraszamy studentów kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki”.

W ramach projektu studenci mogą rozwijać umiejętności pod opieką tutora, dr Natalii Kowalskiej-Elkader.

Praca z wykorzystaniem modelu tutoringu zakłada możliwość wypracowania ścieżki rozwoju dla najlepszych studentów, a także uzyskanie dodatkowego wsparcia dla pozostałych. Aktywności przewidziane mogą być związane z przygotowaniem autorskiego projektu medialnego, zorganizowaniem wydarzenia o charakterze naukowym/medialnym/popularyzatorskim, przygotowaniem publikacji dziennikarskiej, a także innymi działaniami, w których potrzebne może być wsparcie.

Program będzie trwał jeden semestr, student objęty wsparciem będzie odbywał cykliczne spotkania z tutorem w wymiarze 60 godzin zgodnie ze wspólnie ustalonym terminarzem i planem działania. Ukończenie projektu będzie widoczne na suplemencie do dyplomu studiów. Jest to wyjątkowa okazja do tego, by spróbować swoich sił w aktywnościach wykraczających poza program studiów, a także udoskonalić zdobywane umiejętności.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wysłać e-mail (natalia.kowalska@uni.lodz.pl), w którym zawarte będą: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, krótki opis proponowanych działań lub obszaru, który miałby zostać objęty wsparciem dydaktycznym. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2022 roku.

Informacja nt. testu diagnostycznego z języka obcego

DROGIE STUDENTKI, DRODZY STUDENCI,

dnia 18.06.2021 r. weszła w życie Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 206 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów uczenia się w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ust 2.: „Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.”

§ 3 tejże uchwały informuje o obowiązku zdawania testu określającego poziom znajomości wskazanego przez studenta nowożytnego języka obcego „...W przypadku uzyskania z testu liczby punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka, odpowiednio B2 dla studentów studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, student ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w lektoracie z danego języka i przystąpienia do egzaminu końcowego.” Jednocześnie po zdaniu egzaminu końcowego student powinien wybrać lektorat:

– tego języka obcego na wyższym poziomie,

– innego języka obcego oferowanego przez Studium Języków Obcych UŁ na dowolnym poziomie,

bez konieczności zdania egzaminu z tego języka.

§6 tejże uchwały informuje, że :”Studenci nieposiadający obywatelstwa polskiego studiujący w Uniwersytecie Łódzkim nie mogą w ramach lektoratu dokonać wyboru języka obcego, który jest ich językiem ojczystym lub jest językiem urzędowym w kraju z którego pochodzą.

Dziekan może zwolnić studenta z uczestnictwa w lektoracie, jeśli student obcokrajowiec wykaże się znajomością języka polskiego na poziomie B2.”

Realizując postanowienia tej uchwały przygotowaliśmy dla Państwa test diagnostyczny z sześciu języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego). Testy te zostały umieszczone na uniwersyteckiej platformie do zdalnego kształcenia (https://moodle.uni.lodz.pl) w postaci kursów o nazwie Test z języka … Żeby rozwiązać test należy zalogować się na platformie i zapisać do odpowiedniego kursu. Procedurę logowania można wykonać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z dowolna przeglądarką. (Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Chrom)

Po zalogowaniu się do platformy należy odnaleźć na liście kursów odpowiedni kurs np. Test z języka angielskiego. Po wybraniu kursu zostaną Państwo poproszeni o podanie kodu dostępu do kursu. Kod dostępu jest taki sam, jak w przypadku kursu BHP (kod jest dostępny w dziekanacie danego wydziału). Zwracamy uwagę, że każdy z wydziałów ma inny kod – nie należy używać kodu z innego wydziału!

KAŻDY STUDENT MA PRAWO DO ROZWIĄZANIA TESTU TYLKO Z JEDNEGO Z SZEŚCIU JĘZYKÓW!

NIE WOLNO ZAPISYWAĆ SIĘ NA TESTY Z KILKU JĘZYKÓW!

Testy diagnozują kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+. Każdy z testów składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź poprawna). Czas na rozwiązanie pojedynczego testu – 10 minut! Do testu można przystąpić tylko 1 raz! Test należy rozpocząć od poziomu A1. Po uzyskaniu wyniku powyżej 70% poprawnych odpowiedzi, możliwe będzie przejście do kolejnego testu A2 a potem kolejno do B1, B2, B2+. Łącznie więc test składa się ze 100 pytań podzielonych na 5 poziomów A1, A2, B1, B2, B2+. Test jest progresywny: jeśli nie uzyskają Państwo na danym poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych (14 punktów na danym poziomie) , to kolejny poziom „nie otworzy się”. Jeśli kolejne pytania okażą się zbyt trudne, proszę je pominąć i zakończyć rozwiązywanie testu. Po zakończeniu testu (także po upływie limitu czasu) zostanie wyświetlony uzyskany wynik i w zależności o liczby uzyskanych punktów możliwe będzie otworzenie testu na kolejnym poziomie. Wyniki testów są dostępne także dla dziekanatów i Studium Języków Obcych.

Uwagasamodzielne i uczciwe rozwiązanie testu leży w Państwa interesie – pozwoli na ocenę Państwa kompetencji językowych i wybranie właściwego lektoratu. Test pozwoli jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom językowy, jeśli będzie rozwiązywany samodzielnie i w trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik, słownik itp.).

Jeśli okaże się, że osiągnęli Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymają Państwo fachową poradę.

Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu po zdaniu w wyznaczonym przez SJO terminie  egzaminu końcowego na poziomie minimum B2 zawierającego elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów oraz nabycia prawa do wyboru tego języka na wyższym poziomie lub innego języka na dowolnym poziomie (również od poziomu starter), jest uzyskanie dla poziomu B2 co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi i dla poziomu B2+ również 70 % poprawnych odpowiedzi.

Jeśli osiągnęli Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych (B2, B2+) prosimy o podjęcie przemyślanej decyzji odnośnie zwolnienia z lektoratu, ponieważ zaliczenie tego testu nie zwalnia Państwa z egzaminu końcowego na poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów. Również w takiej sytuacji sugerujemy kontakt z Studium Języków Obcych UŁ ul. Pomorska 149/153 90-236 Łódź , sekretariat tel. 635-52-72 (Budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej).

Uwaga: na podstawie decyzji Komisji Dydaktycznej z dnia 08 maja 2014r. test diagnostyczny od roku akademickiego 2014/15 jest testem obowiązkowy dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/17. Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z helpdesk@uni.lodz.pl

Po rozwiązaniu testu prosimy o wypełnienie właściwej deklaracji:
– deklaracja wyboru języka (załącznik nr 1). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy nie deklarują zamiaru zwolnienia z uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie programowym. Wypełnioną deklarację należy niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu Instytutu/Katedry właściwego dla danego kierunku studiów. Na tej podstawie zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych;

– deklaracja przystąpienia do egzaminu programowego oraz wyboru innego języka obcego (załącznik nr 2). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy w teście diagnostycznym nabyli prawo do zwolnienia z lektoratu i deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie i przystąpienie do egzaminu końcowego (załącznik nr 5). Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2022r. Na tej podstawie zostanie Państwu wyznaczony termin egzaminu końcowego oraz zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka;

– deklaracja wyboru drugiego języka obcego po zaliczeniu lektoratu na podstawie certyfikatu (załącznik nr 3- fakultatywnie). Deklarację tę  wypełniają studenci, którzy deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie na podstawie posiadanego certyfikatu międzynarodowego (załącznik nr 4) i jednocześnie deklarują zamiar udziału w lektoracie innego języka na dowolnym poziomie. Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2022r. Na tej podstawie zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka.

Uwaga: posiadanie certyfikatu międzynarodowego ( Załącznik do Uchwały nr 206 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021r.) uprawnia do zaliczenia lektoratu języka obcego nowożytnego bez konieczności wyboru innego języka (podanie do dziekana wydziału należy złożyć po zaopiniowaniu przez Studium Języków Obcych- załącznik nr 4).

Testy diagnostyczne będą dostępne na uniwersyteckiej platformie zdalnego kształcenia od dnia 3 listopada 2021 r. do dnia  20 grudnia 2021 r.

Załączniki:

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2021 (1)

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2021 2 język (1)

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2021 3 język certyfikat (1)

Podanie do egzaminu zał.5

Podanie 2021 zał.4

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru zimowego 2021/2022

 • W budynku mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz osoby, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
 • Zaleca się dokonywanie samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do budynku.
  W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną należy zrezygnować z przyjścia na zajęcia stacjonarne i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wykładowcę;
 • Sugerowany jest kontakt z pracownikami administracji za pomocą poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną. Jeśli sprawa wymaga kontaktu osobistego, należy poprosić z wyprzedzeniem o wyznaczenie terminu i godziny spotkania;
 • Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa po wejściu do budynku;
 • Studenci muszą być wyposażeni we własną maseczkę oraz korzystać z własnych przyborów piśmienniczych;
 • Zaleca się rezygnację z tradycyjnych form przywitania wymagających bezpośredniego kontaktu (np. z uścisku dłoni);
 • Rekomendowane jest regularne mycie i dezynfekcja rąk, w szczególności po zakończonych zajęciach. Ze względów bezpieczeństwa do odwołania wyłączone z użytku są elektryczne suszarki znajdujące się w toaletach, o czym informuje oznaczenie taśmą ostrzegawczą;
 • Należy zachowywać zalecany dystans społeczny (co najmniej 1,5 m odstępu, o ile jest to możliwe) oraz unikać jeżdżenia windą z innymi osobami;
 • Należy unikać dotykania okolic oczu, ust i nosa oraz zakrywać nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką, gdy kaszle się lub kicha;
 • Studenci zobowiązani są do śledzenia na bieżąco informacji dotyczących zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym podawanych przez władze UŁ, władze państwowe i służby sanitarne.

Sale dydaktyczne i organizacja zajęć

 • W salach dydaktycznych zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób, o ile jest to możliwe. Informacja o potrzebie stosowania zasad dystansu społecznego znajduje się na drzwiach każdej z udostępnionych sal;
 • Przy każdym wejściu do auli znajdują się stojaki z płynem do dezynfekcji rąk;
 • Miejsca w aulach, które zostały wyłączone z użytkowania, oznaczone są taśmą ostrzegawczą z informacją „Miejsce wyłączone”;
 • W salach dydaktycznych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez wszystkich uczestników zajęć, chyba że z uwagi na charakter oraz specyfikację zajęć jest to niemożliwe lub niewskazane;
 • W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć sale dydaktyczne są codziennie dezynfekowane przez służby sprzątające. 

Sale dydaktyczne na potrzeby zajęć zdalnych:

 • Na potrzeby zajęć zdalnych zostały wyznaczone i przygotowane sale w budynku Wydziału;
 • Do dyspozycji  studentów udostępnia się wybrane sale dydaktyczne znajdujące się w budynku;
 • Grafik rezerwacji sal dostępny jest na dole tego wpisu;
 • Rezerwacji można dokonać, wysyłając maila na adres rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, nazwę studiowanego kierunku, numer legitymacji, datę i godziny korzystania z sali;
 • Salę należy zarezerwować nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć;
 • Po otrzymaniu potwierdzenia student w wyznaczonym dniu zgłasza się do pracownika recepcji budynku z prośbą o otworzenie zarezerwowanej sali. Podaje przy tym imię i nazwisko oraz numer sali. Z kolei po odbytych zajęciach student informuje pracownika recepcji o ich zakończeniu i potwierdza zamknięcie sali;
 • Osoba korzystająca w danym dniu z sali ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowany sprzęt.
 • Wchodząc do sali, należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się na korytarzach lub używać rękawiczek ochronnych;
 • W przypadku potrzeby uzyskania pomocy technicznej lub konieczności przekazania informacji o niedziałającym urządzeniu należy zgłosić się do pokoju 3.36 (piętro 3.) lub zadzwonić pod numer 42 665 53 56.

🗓 Grafik rezerwacji sal 

rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl 

 

III. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 • W budynku wyznaczono pomieszczenie izolacji – jest to sala na parterze nr 0.09 wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, a także maseczkę oraz rękawiczki.
 • Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 reguluje załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UŁ nr 198 z dnia 09.09.2021, którego treść znajduje się tutaj.
 • Należy przekazać PSSE w Łodzi informacje o osobach, które mogły mieć kontakt z osobą, u której podejrzewane jest zakażenie koronawirusem. PSSE w Łodzi – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi; ul. Przybyszewskiego 10; 93-189 Łódź; Telefon 42 253 99 00; Telefon alarmowy 600241646; e-mail: psse@psselodz.pl

Zapisy na seminaria magisterskie + zakresy

Od 27 września (poniedziałek), od godz. 10.00 rozpoczną się zapisy na seminaria magisterskie. 

Zapisy drogą mailową (dziennikarstwo@uni.lodz.pl) 

Promotorzy: 

 • prof. Mariusz Bartosiak 
 • prof. Tomasz Ferenc 
 • prof. Grażyna Habrajska 
 • prof. Marek Ostrowski 
 • prof. Jarosław Płuciennik 
 • prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz 
 • prof. Monika Worsowicz 

Każdy Promotor ma 8 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. 


ZAKRESY SEMINARIÓW MAGISTERSKICH:

prof. Mariusz Bartosiak 

Społeczne i komunikacyjne funkcje sztuki, sztuka w przestrzeni publicznej, sztuki performatywne w kulturze współczesnej, kształtowanie tożsamości w tekstach i praktykach kulturowych, korespondencje (i dialog) między sztuką, kulturą i nauką, komunikacja międzykulturowa 


prof. Tomasz Ferenc 

Seminarium obejmuje następujący zakres tematyczny: problematyka mediów (tradycyjne media, media elektroniczne, Internet), fotografia, kino dokumentalne, reklama (komercyjna, polityczna, społeczna), współczesne zjawiska kulturowe (kultura alternatywna, ruchy migracyjne, globalizacja), zagadnienia sztuki współczesnej 


prof. Grażyna Habrajska 

Prace magisterskie powstające na moim seminarium będą dotyczyły przede wszystkim zagadnień reklamy, public relations i promocji firmy. Wiązać się będą z analizą procesu powstawania przekazu reklamowego, kreowania wizerunku i jego elementów, scenariuszy komunikacyjnych, dyskursów i tekstów, perswazji, manipulacji, demagogii, propagandy itp. Studenci mogą zaproponować również własne tematy związane z kierunkiem studiów. 


prof. Marek Ostrowski 

 • Reklama: muzyka w reklamie, wywieranie wpływu 
 • Propaganda w systemach totalitarnych –  PRL, NRD, ZSRR 
 • Wizerunek medialny – także wizerunek medialny sportowców  
 • Zagadnienia etyki mediów 
 • Zjawiska kulturowego oddziaływania mediów 
 • Arcydzieła sztuki dziennikarskiej 
 • Adaptacje – teksty literackie w wymiarze medialnym 

prof. Jarosław Płuciennik 

1) charakterystyka współczesnych zjawisk kulturowych związanych z dziennikarstwem: 

 • historia i współczesność medialnych kampanii promocyjnych;  
 • współczesne formy subskrypcji w kulturze masowej (smartfony, iPhone, tablety, iPad); 
 • nowe formy dziennikarstwa: blogi, twitter, dziennikarstwo tabletowe i smartfonowe; 
 • kultura celebrycka; 
 • spiskowe teorie dziejów, rola dziennikarstwo w kreacji i ich  krytyce; fake-newsy i postprawda, propaganda państwowa państw autorytarnych; 

2) z teorii i praktyki dziennikarstwa: 

 • wywiad jako badanie jakościowe; 
 • dziennikarstwo wcieleniowe – teoria i praktyka; 
 • dziennikarstwo obywatelskie we współczesnej Polsce; 
 • dziennikarstwo popularnonaukowe; 
 • wolność słowa i wolność sumienia; 
 • kreacja światów w gatunkach dziennikarskich, twory pograniczne (Ryszard  Kapuściński, Mariusz Szczygieł dzienniki literacko-reportażowe); 
 • metafora w tekstach dziennikarskich; 
 • felieton i esej literacki; 
 • idea bezstronnego dziennikarstwa a postulat zaangażowania społecznego; 
 • związek informacji i rozrywki; infotainment; 
 • dziennikarstwo i tolerancja; 

3) z historii idei związanych z dziennikarstwem: 

 • dziennikarstwo jako czwarta władza; związek z trójpodziałem władz; 
 • narodziny dziennikarstwa i przestrzeni publicznej; 
 • rola satyry i humoru w gatunkach dziennikarskich; 
 • rola kawiarni jako przestrzeni publicznej i rozwoju czytelnictwa; 
 • narodziny krytyki literackiej – krytyka i krytycym dziś; pisarze krytycy: np. Bolesław Prus, Joseph Addison, Richard Steele, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”; 
 • nowoczesność, oświecenie, dziennikarstwo. 

prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz 

 1. Gatunki medialne (zwłaszcza nowomedialne, np. blogi, wideoblogi, memy, tweety…) 
 2. Wartości i wartościowanie w mediach  
 3. Wspólnoty komunikacyjne (kreowane za pośrednictwem mediów)  
 4. Kreowanie wizerunku medialnego osoby lub instytucji, np. uczelni, partii politycznej czy medium  
 5. Kreowanie obrazu świata w mediach / reprezentacja świata w mediach. 
 6. Analiza dyskurs medialnego na wybrany temat, w wybranych mediach; reakcje mediów na określone wydarzenie. 
 7. Sfera prywatna w przestrzeni publicznej (medialnej) 
 8. Polimodalność tekstu medialnego (kody komunikacji i relacje między nimi) 

Tematy prac magisterskich wymagać będą zawsze doprecyzowania teoretyczno-metodologicznego i konkretyzacji materiałowej. 

Do rozważenia są także propozycje zagadnień seminaryjnych i tematów prac zgłaszane przez Studentów.  


prof. Monika Worsowicz 

W ramach seminarium magisterskiego powstają prace związane tematycznie głównie z dziennikarstwem prasowym (np. gatunki wypowiedzi, dorobek wybranych autorów, edytorstwo prasowe) i retoryką dziennikarską (jako sztuką pisania i metodą badawczą), a także z rynkiem prasy (np. charakterystyki segmentów prasy, monografie poszczególnych tytułów), zawodem dziennikarza (np. współczesne procesy i zjawiska wpływające na jego praktykowanie), relacjami między dziennikarstwem i polityką (np. sylwetki dziennikarzy politycznych). 

Przykładowe typy prac: 

 • Zjawisko… na wybranych przykładach prasowych. 
 • Publicystyka prasowa X-a. 
 • Retoryka tekstów prasowych X-a. 
 • Obraz… w publicystyce (na wybranych przykładach). 
 • … w reportażu. 

Przykładowe zrealizowane prace: 

Plany zajęć semestr zimowy

Studia licencjackie:


Studia magisterskie:

Spotkania organizacyjne z opiekunami roku

Szanowni Państwo, spotkania studentów kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji z opiekunami studiów 1 stopnia i 2 stopnia odbędą się na platformie Teams zgodnie z poniższymi informacjami.

1 stopień

Opiekun: dr Rafał Siekiera (rafal.siekiera@uni.lodz.pl)

spotkanie organizacyjne na platformie Teams, 01.10. godz. 9.30 – 10.00

Link do spotkania: KLIK


2 stopień

Opiekun: mgr Karolina Dobrosz-Michiewicz (karolina.dobrosz@uni.lodz.pl)

spotkanie organizacyjne na platformie Teams, 30.09. godz. 12.00

Link do spotkania: KLIK

Inauguracja roku akademickiego 2021/22

List do studentów

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, że przyszły rok akademicki zacznie się u nas w gmachu. Ponieważ nadal obowiązuje reżim sanitarny, musimy wyłączyć z zajęć najmniejsze sale i maksymalnie uruchomić sale duże. Dlatego wykłady i część innych zajęć będą się odbywały zdalnie. Mamy jednak nadzieję, że większość zajęć będzie mogła być zorganizowana w gmachu – być może w całości, być może hybrydowo.

Plan będzie ułożony tak, by mogli Państwo łączyć się online z domu, z akademika, a na życzenie, po zameldowaniu takiej potrzeby, także z gmachu. Powinni Państwo mieszkać w Łodzi lub w pobliżu. Zajęcia online będą się odbywały w dogodnych dla Państwa terminach (oddzielny dzień lub duży odstęp między uczeniem zdalnym i stacjonarnym), ale zakładamy, że 3-4 dni w tygodniu każdy student i każda studentka będą przebywać w gmachu. Plany studiów, ogłoszone we wrześniu, nie będą się zmieniać w ciągu semestru, chyba, że będziemy znów musieli przejść na zdalne nauczanie, czego nikomu z nas nie życzę.

Musimy zapewnić na każdym kierunku minimum 50% zajęć kontaktowych. W warunkach normalnego funkcjonowania Uczelni jest to podstawowy warunek, by kierunek został uznany za stacjonarny.

Pracownicy naszego Wydziału są prawie wszyscy zaszczepieni. Mamy nadzieję, że i Państwo poddadzą się szczepieniom i będziemy mogli wszyscy bezpiecznie wrócić do normalnego funkcjonowania.

Życzę wszystkim zdrowia i odpoczynku wakacyjnego.

Joanna Jabłkowska

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne na studia 2 stopnia na kierunek dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji odbędą się 16 lipca (piątek).

O dokładnej godzinie i miejscu rozmowy kandydat zostanie powiadomiony poprzez wiadomość systemową z rekrutacji.